Chrońmy miejskie ptaki w Radomiu! Budki lęgowe dla ptaków

projekt BO 2019 - stanowisko KPRR

Zarząd KPRR  2018-04-04 Środowisko miejskie jest miejscem występowania wielu gatunków ptaków. Liczne z nich są dziuplakami. Należą tu sikory: bogatka i modraszka, wróble: domowy i mazurek, szpaki, jerzyki, kawki, pełzacze: leśny i ogrodowy, muchołówka szara i inne mniej liczne gatunki. Wymienione ptaki nie są zdolne do samodzielnej budowy schronień, lecz w mieście wykorzystują dziuple wykute przez dzięcioły, naturalne dziuple lub stropodachy budynków wielorodzinnych oraz załomki i uszczerbki w murach itp. W ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy w mieście dwa procesy. Po pierwsze szybko postępująca termomodernizacja budynków, która powoduje spadek dostępności stropodachów i szczelin w murach. Z drugiej strony ze względów bezpieczeństwa wycinka szpalerów przydrożnych starych drzew, które były miejscem oferującym różnorodność miejsc lęgowych dla ptaków. Efektem jest spadająca liczba dostępnych miejsc lęgowych dla ptaków. Wczesną wiosną powszechnym widokiem na osiedlach mieszkaniowych są kawki próbujące wyłamać kratki zamykające otwory do stropodachów z powodu braku innych dostępnych miejsc lęgowych. Z naszych obserwacji wynika, że z braku naturalnych miejsc lęgowych sikory powszechnie gnieżdżą się w skrzynkach bezpieczników latarni miejskich. W 2013 roku w trakcie inwentaryzacji lęgowej parku Obozisko udało się zaobserwować, że wszystkie budki lęgowe wywieszone w tym parku były zajęte przez mazurki i sikory. Powyższe obserwacje pozwalają stwierdzić, że w naszym mieście występuje znaczny deficyt miejsc lęgowych dla ptaków. Z tego powodu opiniujemy przedstawiony projekt jednoznacznie pozytywnie. Klub Przyrodników Regionu Radomskiego chętnie służy radą w zakresie miejsca wywieszenia oraz typów budek w przypadku powodzenia projektu. Rekomendujemy prirytetowe zastosowanie budek trocinobetonowych jako cechujących się wieloletnią trwałością, sterylnością, łatwością czyszczenia, korzystnymi warunkami termicznymi oraz wysoką skutecznością w zakresie sukcesu wyprowadzania lęgów gniazdujących w nich ptaków.
Klub Przyrodników Regionu Radomskiego 2022

Witaj Przybyszu ….

Siądź wygodnie, wsłuchaj

się w odgłosy lasu, szum

wody, świergot ptaków…..