Rezerwaty przyrody

 

Parki krajobrazowe

 

Obszary chronionego krajobrazu

 

Stanowiska dokumentacyjne

 

Użytki ekologiczne

 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

 

Klub Przyrodników Regionu Radomskiego 2022

Obszary chronione Ziemi Radomskiej

Mapa udostępniona dzięki uprzejmości Działu Przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Witaj Przybyszu ….

Siądź wygodnie, wsłuchaj

się w odgłosy lasu, szum

wody, świergot ptaków…..

Obszary Natura 2000

 

Propozycje ochrony

 

Gatunki

 

Ciekawe miejsca