OKCh „Dolina Kosówki” istnieje !!!

stanowisko KPRR - w odpowiedzi na pismo DPEGiŁ UM Woj. Maz. znak PE-ZD-I.7122.12.2021.MO z 1 II 2021 r.

Zarząd KPRR  2021-02-19 Klub   Przyrodników   Regionu   Radomskiego   po   zapoznaniu   się   z   pismem   Dyrektora   Departamentu   Polityki   Ekologicznej,   Geologii   i   Łowiectwa   Urzędu Marszałkowskiego   Województwa   Mazowieckiego   Tomasza   Krasowskiego   z   dnia   1   lutego   2021   r.   (znak   PE-ZD-I.7122.12.2021.MO),   zwraca   się   o   ponowną, wnikliwą analizę statusu prawnego Obszaru Krajobrazu Chronionego „Dolina Kosówki". Klub,   pragnie   zauważyć,   iż   w   dniu   wyznaczenia   Uchwałą   Rady   Miejskiej   w   Radomiu   Nr   480/2009   z   dnia   23   lutego   2009   r.   w   sprawie   wprowadzenia ochrony   w   drodze   wyznaczenia   obszaru   chronionego   krajobrazu   „Dolina   Kosówki”   rada   gminy   miała   kompetencje   do   podjęcia   takiej   uchwały   zgodnie z   obowiązującymi   wówczas   art.   18   ust.   2   pkt.   15   i   art.   40   ust.   1   ustawy   z   dnia   8   marca   1990   r.   o   samorządzie   gminnym   (Dz.   U.   z   2001   r.   Nr   142,   poz.   1591   z   późn. zm.), w związku z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z ówczesnym brzmieniem tego ostatniego przepisu: " Jeżeli   wojewoda   nie   wyznaczył   obszaru   chronionego   krajobrazu,   obszar   ten   może   być   wyznaczony   przez   radę   gminy,   w   drodze   uchwały,    która   określa jego   nazwę,   położenie,   obszar,   sprawującego   nadzór,   ustalenia   dotyczące   czynnej   ochrony   ekosystemów   oraz   zakazy   właściwe   dla   danego   obszaru chronionego   krajobrazu   lub   jego   części   wybrane   spośród   zakazów   wymienionych   w   art.   24   ust.   1,   wynikające   z   potrzeb   jego   ochrony.   Likwidacja   lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały rady gminy". Przepis   ten   utracił   moc   na   podstawie   art.   21   pkt   3   lit   b   ustawy   z   dnia   23   stycznia   2009   r.   o   zmianie   niektórych   ustaw   w   związku   ze   zmianami   w   organizacji   i podziale   zadań   administracji   publicznej   w   województwie   (Dz.   U.   z   2009   r.   poz.   753),   która   w   tym   zakresie   weszła   w   życie   w   dniu   1   sierpnia   2009   r.   W   ustawie   tej wprowadzono   szereg   zmian   w   kompetencjach   różnych   organów   w   zakresie   ustanawiania   form   ochrony   przyrody,   w   tym   zawężono   wyznaczanie   obszarów chronionego   krajobrazu   do   kompetencji   sejmiku   województwa.   Zgodnie   z   art.   35   ust.   1   ustawy,   do   czasu   wejścia   w   życie   aktów   prawa   miejscowego wydanych   na   podstawie      zmienionych   nią   przepisów,   zachowują   moc   dotychczasowe   akty   prawa   miejscowego   wydane   na   podstawie   wcześniejszych upoważnień. Przepisy nie precyzują terminu aktualizacji uchwał ustanawiających lokalne formy ochrony przyrody. Wskazujemy   ponadto   że   w   systemie   informacji   prawnej   LEX   znajduje   się   komentarz   do   ustawy   o   ochronie   przyrody   autorstwa   Krzysztofa   Gruszeckiego, który w sprawie obszarów chronionego krajobrazu powołanych do życia przez rady gmin, zawiera następujące stanowisko: "Obszary   chronionego   krajobrazu   są   jedną   z   tych   form   ochrony   przyrody,   które   mogły   być   do   czasu   wejścia   w   życie   ustawy   z   dnia   23   stycznia 2009   r.   o   zmianie   niektórych   ustaw   w   związku   ze   zmianami   w   organizacji   i   podziale   zadań   administracji   publicznej   w   województwie   (Dz.   U.   Nr   92,   poz. 753   z   późn.   zm.)   powoływane   do   życia   przez   różne   organy.   Zgodnie   z   postanowieniami   art.   23   ust.   2   u.o.p.   aktualnie   uprawnienia   do   tego   przysługują wyłącznie   sejmikowi   województwa.   W   związku   z   tym   w   praktyce   mogą   pojawić   się   wątpliwości   związane   z   obszarami   chronionego   krajobrazu,   które zostały   powołane   do   życia   przez   rady   gminy   w   formie   uchwały.   W   związku   z   tym,   że   ustawodawca   nie   przewidział   żadnych   rozwiązań   przejściowych, nadal   one   obowiązują   bez   żadnych   ograniczeń   czasowych,   ale   w   przypadku   wprowadzenia   zmian   w   dotychczasowych   rozwiązaniach   organem   do   tego upoważnionym   jest   już   tylko   sejmik   województwa.   Dlatego   też   biorąc   pod   uwagę   fakt,   że   zmiana   w   aktach   prawnych   wprowadzających   formy   ochrony przyrody   wymaga   zachowania   tych   samych   reguł,   co   przy   ich   ustanawianiu   (była   o   tym   szerzej   mowa   w   komentarzu   do   art.   16   u.o.p.),   w   praktyce,   dla jasności   sytuacji   w   takich   przypadkach,   sejmik   województwa   powinien   podejmować   uchwałę   o   ustanowieniu   obszaru   chronionego   krajobrazu   z jednoczesnym wygaśnięciem rozwiązań dotychczasowych." (K. Gruszecki [w:] Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, wyd. II, Gdańsk 2020, art. 23.) Rekomendacje   Generalnego   Dyrektora   Ochrony   Środowiska   w   sprawie   redagowania   uchwał   sejmików   województw   dotyczących   parków   krajobrazowych   i obszarów   chronionego   krajobrazu...   podkreślają,   "że   utrata   mocy   obowiązujących   aktów   prawa   dotyczących   Form   Ochrony   Przyrody"   w   tym   obszarów krajobrazu   chronionego   tworzonych   uchwałą   rad   gmin,   a   "które   nie   zostały   ujęte   w   wykazach   prowadzonych   przez   wojewodów   (regulacje   na   mocy art.106   ustawy   z   dnia   13   października   1998r.   -   Przepisy   wprowadzające   ustawy   reformujące   administrację   publiczną   (Dz.U.   poz.   872,   z   późn.   zm.),   czy też   w   skutek   upływu   okresu   określonego   w   przepisach   dostosowujących   nie   powoduje   likwidacji   samej   FOP. Akty   powołujące   FOP   należą   do   kategorii aktów   normatywnych,   które   można   porównać   do   swoistych   czynności,   a   które   z   chwilą   wejścia   w   życie   dokonują   określonej   zmiany   w   świecie.   Dla wyeliminowania   z   obrotu   prawnego   tworów   prawnych,   powołanych   do   życia   na   mocy   tego   typu   aktów   normatywnych   konieczne   jest   ich   zniesienie.   Do likwidacji   FOP   konieczne   jest   bowiem   wydanie   przez   odpowiednio   umocowany   organ,   którego   ustawodawca   na   mocy   przepisów   prawa   upoważnił   do dokonania likwidacji FOP, aktu likwidującego (znoszącego) formę ochrony przyrody.". Ponadto   pragniemy   zauważyć,   iż   uchwała   Rady   Miejskiej   w   Radomiu   Nr   480/2009   z   dnia   23   lutego   2009   r.   w   sprawie   wprowadzenia   ochrony   w   drodze wyznaczenia   obszaru   chronionego   krajobrazu   „Dolina   Kosówki"   została   opublikowana   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Mazowieckiego   (Dz.   Urz.   z   2009   r. Nr   33,   poz.   765)   i   podlegała,   jak   każdy   akt   prawa   miejscowego,   ocenie   organu   nadzorczego,   którym   jest   Wojewoda   Mazowiecki.   Obszar   znajduje   się   w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pod adresem http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewobszarchronionegokrajobrazu.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.652   Ustanowienie   wyznaczenia   obszaru   chronionego   krajobrazu   „Dolina   Kosówki"   było   również   w   listopadzie   2009   r.   przedmiotem   orzeczeń   WSA   w   Warszawie (sygn. akt VIII SA_Wa 456_09, VIII SA_Wa 457_09, VIII SA_Wa 458_09), które oddaliły powództwa mające na celu wzruszenie powództwa. Również   w   dokumentach   strategicznych   przygotowanych   przez   Marszałka   Województwa   Mazowieckiego,   Obszar   Chronionego   Krajobrazu   został   ujęty   o   czym świadczą załączniki graficzne min w Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego województwa. Zatem     w     świetle     przytoczonych     materiałów     i     komentarzy     teza     Departamentu     Polityki     Ekologicznej,     Geologii     i     Łowiectwa     Urzędu Marszałkowskiego,   iż   "funkcjonowanie   obszaru   chronionego   krajobrazu   „Dolina   Kosówki’   nie   ma   podstaw   prawnych"   wydaje   się   nieuprawniona   i wydana    po    pobieżnej    analizie    dostępnych    źródeł    internetowych,    które    wszakże    nie    mogą    być    jedynymi    źródłami    informacji    o    aktualności obowiązującego prawa miejscowego.
Klub Przyrodników Regionu Radomskiego 2022

Witaj Przybyszu ….

Siądź wygodnie, wsłuchaj

się w odgłosy lasu, szum

wody, świergot ptaków…..