Plan Zagospodarowania Przestrzennego  Woj. Mazowieckiego

stanowisko KPRR   2018-09-04 W dniu 24 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz do stanowiącego jego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy. W z art. 41 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.) oraz Obwieszczeniem Marszałka Województwa rozpoczął się etap opiniowania, uzgadniania i konsultacji społecznych projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz do stanowiącego jego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy. Niestety nie został w nim uwzględniony wniosek samorządów regionu Radomskiego z roku 2016 o uwzględnienie w projekcje planu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomia (ROF) co powoduje ograniczenie możliwości prowadzenia skutecznej i aktywnej polityki przestrzennej na terenie całego ROF tj. miasta Radomia, powiatu radomskiego i gmin ościennych. Uwagi i wnioski do projektu dokumentów w ramach konsultacji społecznych mogą być składane formie pisemnej na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul Nowy Zjazd 1, 00 - 301 Warszawa, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: konsultacjeppzpwm@mbpr.pl bądź ustnie do protokołu w siedzibie Biura w terminie 40 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie. Konsultacje społeczne zamieszczonych poniżej dokumentów rozpoczęły się 27 lipca 2018 roku i potrwają  do 5 września 2018 roku. Namawiamy samorządy i osoby prywatne do zapoznania się z treścią dokumentu i wysyłania uwag i wniosków. Po zakończeniu etapu opiniowania i uzgadniania oraz rozpatrzeniu uwag i wniosków złożonych w ramach konsultacji, projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego zostanie wniesiony pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego.  Poniżej stanowisko Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego wyrażone we wniosku do Zarządu Województwa oraz wzór pisma z wnioskiem do wykorzystania. Kliknij by otworzyć:
Klub Przyrodników Regionu Radomskiego 2022

Witaj Przybyszu ….

Siądź wygodnie, wsłuchaj

się w odgłosy lasu, szum

wody, świergot ptaków…..

                                                         pismo - stanowisko klubu
                                                pismo - wzór do wykorzystania